Co nám říká nauka církve o ekonomickém životě?

Dokument Kompendium sociální nauky církve byl s pověřením Svatého otce Jana Pavla II. vypracován, aby byla souhrnně a zároveň vyčerpávajícím způsobem vyložena sociální nauka církve.

Zvěst Ježíše Krista, „radostná zvěst“ spásy, lásky, spravedlnosti a míru nenachází snadné přijetí v dnešním světě, který stále postihují války, bída a nespravedlnost. A právě proto má dnešní člověk více než jindy zapotřebí evangelia, víry, která zachraňuje, naděje, která osvěcuje, lásky, která miluje.

Každý čtenář „dobré vůle“ bude moci poznat motivy, které vedou církev k tomu, aby svou naukou vstupovala na pole společenských záležitostí, jež na první pohled nepatří do její kompetence. A bude moci rovněž poznat důvody k setkání, dialogu a spolupráci při službě společnému dobru.

Co nám tedy Kompendiu sociální nauky církve říká o ekonomickém životu?

I. Biblické aspekty

a) Člověk, chudoba a bohatství

323. Ve starém zákoně se objevují dva postoje k ekonomickým statkům a bohatství. Na jedné straně je to pozitivní hodnocení materiálních statků, které jsou k životu nezbytné. Na druhé straně jsou ekonomické statky a bohatství odsuzovány, nikoliv však sami o sobě, nýbrž kvůli nesprávnému nakládání s nimi.

324. Ten kdo uznává v každé životní situaci svou vlastní chudobu před Bohem, se stává předmětem zvláštní Boží pozornosti. Když je chudoba přijímána v náboženském duchu, disponuje člověka k tomu, aby uznal řád stvoření.

325. Ježíš navazuje na celou tradici Starého zákona, i pokud jde o ekonomické statky, bohatství a chudobu, objasňuje ji a přivádí k naplnění.

326. Ve světle zjevení je třeba ekonomickou aktivitu vnímat i provozovat jako vděčnou odpověď na povolání, které má Hospodin pro každého člověka. Ekonomická aktivita i materiální pokrok musí sloužit člověku a společnosti.

327. Víra v Ježíše Krista umožňuje v kontextu integrálního a solidárního humanismu správné chápání společenského rozvoje.

b) Bohatství existuje proto, aby bylo sdíleno

328. Statky, i když jsou vlastněny oprávněně, si stále podržují univerzální určení. Každá forma nepatřičného hromadění statků je nemorální, protože je v otevřeném protikladu k univerzálnímu určení, jež Hospodin dal všem statkům.

329. Majetek plní svou funkci služby člověku, když je zaměřen k tomu, aby přinášel prospěch druhým lidem i společnosti.

II. Morálka a ekonomika

330. Sociální nauka církve trvá na morální dimenzi ekonomiky.

331. Vztah mezi morálkou a ekonomikou je nezbytný a niterný. Ekonomická aktivita a mravní jednání se vzájemně vnitřně prostupují. Nezbytné rozlišování mezi morálkou a ekonomií neznamená oddělování obou oblastí, nýbrž naopak jejich důležitý vzájemný vztah.

332. Morální rozměr ekonomiky ukazuje, že ekonomická výkonnost a solidární rozvoj lidstva nejsou oddělené.

333. Aby ekonomická aktivita měla morální charakter, jejím subjektem musí být všichni lidé a všechny národy.

334. Předmětem ekonomiky je vytvářet bohatství a jeho postupné zvětšování nejen v kvantitativním, ale také v kvalitativním měřítku. To vše je mravně správné, je-li to zaměřeno k celkovému rozvoji člověka k solidaritě a rovněž k rozvoji společnosti, v níž tento člověk žije a působí.

335. V perspektivě celkového a solidárního rozvoje je možné spravedlivě oceňovat mravní hodnocení, které sociální nauka církve podává o tržní ekonomice či prostě o svobodné ekonomice.

III. Soukromá iniciativa a podnikání

336. Sociální nauka církve považuje svobodu osoby na ekonomickém poli za základní hodnotu a nezcizitelné právo, které je nutno podporovat a chránit.

337. Tvořivost je podstatným prvkem lidského jednání i v podnikatelské oblasti a projevuje se především při plánování a inovaci.

a) Podnikání a jeho cíle

 1. Podnikání musí charakterizovat schopnost sloužit společnému dobru společnosti produkováním užitečných statků a služeb. Cíle podniku je třeba realizovat podle ekonomických kritérií, nesmějí se však přehlížet ani opravdové hodnoty, které umožňují konkrétní rozvoj osoby a společnosti.
 1. Jednotlivé složky podniku si musí uvědomovat, že komunita, v níž působí, představuje dobro pro všechny, a nikoli pouze strukturu, která by umožňovala uspokojování něčích, čistě osobních potřeb. Podnětný a velmi významný příklad v tomto ohledu představují aktivity podniků družstevního typu, malé a střední podniky, rodinné řemeslné a zemědělské podniky.
 1. Sociální nauka církve uznává oprávněnost zisku jako prvního kritéria dobré práce podniku. To však neznamená, že by zisk byl vždy ukazatelem odpovídající služby podniku společnosti. Je nutné, aby se uvnitř podniku uvádělo oprávněné zaměření na zisk do souladu s neopomenutelným respektováním důstojnosti osob, které rozličným způsobem v daném podniku působí.
 1. Jestliže při vyvíjení ekonomické a finanční aktivity je zaměření na spravedlivý zisk přijatelné, pak používání lichvy je morálně odsouzeno.
 1. Podnik se dnes pohybuje ve stále širším ekonomickém rámci, že na sebe berou novou a větší odpovědnost než v minulosti.

b) Úloha podnikatele, vlastníka a ředitele podniku

343. Ekonomická iniciativa je výrazem lidské inteligence a snahy odpovědět tvůrčím způsobem i ochotou ke spolupráci na potřeby člověka.

344. Úlohy vlastníka a ředitele nabývají ze sociálního hlediska zásadní důležitosti, protože se nacházejí v srdci oné sítě technických, obchodních, finančních a kulturních vztahů, jež charakterizují moderní podnikání. Vlastníci a ředitelé se nesmějí zaměřovat výhradně na dosahování ekonomického cíle podnikání, na ekonomickou efektivitu, na požadavky péče o „kapitál“ jako souhrn výrobních prostředků, protože právě jim přísluší specifická povinnost týkající se konkrétního respektování lidské důstojnosti pracovníků, kteří v podniku působí.

345. Sociální nauka církve klade důraz na to, že je nezbytné, aby podnikatel a ředitel ve svých podnicích usilovali o takovou strukturu pracovních aktivit, která by podporovala rodinu, především pak matky, aby se ve světle integrálního pojímání člověka a rozvoje zasazovali za kvalitu „vyráběného a spotřebovávaného zboží, vyžadovaných služeb, životního prostředí a života vůbec, aby investovali, když nastanou vhodné ekonomické podmínky a když existuje politická stabilita, na těch místech a do těch výrobních oblastí, které nabízejí jednotlivcům a národům „šanci zhodnotit svou vlastní práci.“

IV. Ekonomické instituce ve službě člověku

a) Úloha svobodného trhu

347. Svobodný trh je společensky významná instituce, protože je schopen zaručit efektivní výsledky v produkci statků a služeb. Skutečný trh, na kterém panuje konkurence, představuje účinný prostředek k dosahování důležitých cílů spravedlnosti.

348. Svobodný trh nelze hodnotit, aniž by se braly v úvahu cíle, kterým tento trh slouží, a hodnoty, které předává na společenské rovině.

349. Sociální nauka církve sice uznává, že svobodný trh je nenahraditelnou institucí vzhledem k regulaci uvnitř ekonomického systému, připomíná však, že je nezbytné, aby fungoval na základě mravních cílů, které zabezpečují a zároveň vhodně vymezují prostor jeho autonomie.

350. Trh nabývá v současné společnosti významné sociální funkce, a proto je důležité odhalovat jeho nejpozitivnější možnosti a vytvářet podmínky k tomu, aby se právě ony mohly rozvinout do konkrétních efektů.

d) Úspory a spotřeba

358. Spotřebitelé, kteří v mnoha případech disponují poměrně velkou kupní silou výrazně překračující životní minimum, mohou výrazně ovlivňovat ekonomickou realitu svým svobodným rozhodováním mezi spotřebou a úsporami.

359. Využívání vlastní kupní síly je třeba uplatňovat v kontextu morálních požadavků spravedlnosti, solidarity a přesně vymezené společenské odpovědnosti.

360. Fenomén konzumerismu se projevuje přetrvávajícím zaměřením na „vlastnění“ místo na „bytí“.

e) Nutnost mohutného výchovného a kulturního působení

375. Pro sociální nauku církve je ekonomika „pouze jedním aspektem a jednou dimenzí mnohostranné lidské aktivity.

376. Tváří v tvář rychlému technickému a ekonomickému rozvoji a stejně rychlé proměnlivosti procesů produkce a spotřeby si učitelský úřad církve uvědomuje potřebu rozvoje mohutného výchovného a kulturního díla.

 

Převzato z blogu společnosti BRODIS INVEST SICAV.

 


Proč neinvestuji do IPO?

Víte, co je opravdu zajímavé? IPO (veřejná nabídka akcií): ta část investičního světa, která láká jako magnet, když společnost začne poprvé nabízet své akcie veřejnosti. Je to chvíle plná vzrušení a očekávání. Je to jako pohádka, když se z malé firmy stává obří korporace a každý si chce vzít svůj díl z téhož dortu. Každý se chce stát přes noc milionářem. Ale víte co? I když to na první pohled vypadá lákavě, já se IPO neúčastním.

Při veřejné nabídce akcií se dostávají do střetu kupující a prodávající. Majitel chce dostat za svůj podnik, který prodává co nejvyšší cenu a finanční zprostředkovatelé (banky, obchodníci s cennými papíry, makléři) mu v tom pomáhají, protože jejich odměna závisí na získaných prostředcích z prodeje. Kupující nemá žádnou možnost ovlivnit konečnou cenu. Buď koupí, nebo nekoupí.

Kdy vlastník uvažuje o prodeji své firmy přes burzu? Tehdy, když za ni dostane co možná nejvyšší cenu. To je v době velkého optimismu v ekonomice a na burzách. Lze to pozorovat na počtu veřejných nabídek akcií, kdy nejvíce transakcí probíhá na rostoucím trhu, kdy se prodejní ceny za akcie uvedené na burzu zamlouvají vlastníkům a ti se rozhodnou své podniky prodat.

Zdroj: stockanalysis.com

A když se podmínky zhorší, tak se IPO odloží kvůli špatným podmínkám na trhu, protože majitelé by dostali míň, než na kolik si společnost cení.

Ze studií lze vyčíst, že investoři jsou pravidelně přehnaně optimističtí, pokud jde o ziskový potenciál mladých rostoucích společností a firmy (majitelé) této „příležitosti“ využívají.

Z dlouhodobého hlediska se zdá, že primární veřejné nabídky akcií jsou nadhodnocené a dané akcie lze na veřejném trhu později koupit levněji.

V silné formě efektivních trhů by cena akcie na burze po IPO měla klesnout právě o náklady, které společnost zaplatila za uvedení akcií na veřejný trh.

Z toho důvodu většina IPO není výhodná pro drobné retailové investory. Až příště uslyším o horké novince na burze, raději počkám, až se prach usadí.

Převzato z https://brodis.cz/proc-neinvestuji-do-ipo/


Pravidla osobních financí

Máme nový rok, kdy si dáváme různá předsevzetí. V článku najdete nejběžnější pravidla osobních financí. Tyto pravidla Vám pomohou nastavit mantinely v osobních financích, ušetříte více peněz a budete mít spokojenější život.

Pravidlo 72

Víte, jak dlouho trvá, než se vaše peníze zdvojnásobí?

Vydělte číslo 72 svým očekávaným výnos a zjistíte to.

Příklad: Pokud je váš očekávaný výnos roven 10 %, zdvojnásobíte své peníze každých 7,2 roku (72/10).

 

Pravidlo 70

Jak rychle se sníží reálná hodnota vaší investice na polovinu?

Vydělte 70 aktuální mírou inflace, abyste věděli, jak rychle se reálná hodnota vaší investice sníží na polovinu její současné hodnoty.

Příklad: Míra inflace 7 % sníží hodnotu vašich peněz na polovinu za 10 let.

 

Pravidlo 50-30-20

říká, jak utratit své příjmy:

 • 50% utratit za potřeby (účty, vzdělání, dopravu, jídlo atd.)
 • 30 % na přání (zábava, dovolená, filmy, restaurace atd.)
 • 20% na úspory a investice

 

6X nouzový fond

Než začnete investovat, ujistěte se, že máte pohotovostní fond.

Váš pohotovostní fond by se měl rovnat 6. násobku vašeho měsíčního příjmu.

Příklad: Pokud vyděláváte 30 000 tisíc měsíčně, váš pohotovostní fond by měl mít 180 tisíc.

 

Pravidlo 1. týdne

Nejlepší způsob, jak vytvořit bohatství, je zaplatit nejprve sám sobě.

Investujte 10-20 % svých příjmů a vždy je odkládejte hned po výplatě, v prvním týdnu po výplatě.

Pravidlo 10

U velkých nákupů spotřebního zboží se zamyslete nad tím, jak se budete cítit za 10 dní, 10 týdnů a 10 let. Perspektiva může zmírnit nutkání k nákupu, kterého byste později litovali.

Pravidlo sta let

Chcete vědět, kolik % svého majetku byste přibližně měli investovat do akcií?

Odečtěte 100 od svého věku a zjistíte to.

Příklad: Když je vám 40 let, měli byste investovat 60 % svých aktiv do akcií.

 

Pravidlo 40 % měsíční splátky

Maximální půjčka, kterou si můžete vzít, by neměla pohltit více než 40 % vašeho čistého měsíčního příjmu.

Příklad: Vyděláváte 30 tisíc měsíčně? V tom případě si vezměte hypotéku na maximálně 12 tisíc měsíčně.

 

 

Pravidlo 25násobné investice

Toto pravidlo říká, že na důchod můžete pomýšlet, až budete mít prostředky v hodnotě 25násobku vašich ročních výdajů.

Příklad: Potřebujete k životu 500 tisíc ročně? V tom případě byste měli mít na důchod alespoň 12,5 milionu.

 

Pravidlo 4 %

Pravidlo 4 % je běžné pravidlo používané při plánování důchodu, které vám pomůže vyhnout se nedostatku peněz. Uvádí, že můžete vybrat 4 % svých úspor v prvním roce odchodu do důchodu a každý další rok tuto částku měnit o inflaci, aniž byste riskovali, že vám peníze dojdou po dobu následujících nejméně 30 let.

Příklad: Roční výdaje máte 500 tis a vaše investiční portfolio při odchodu do důchodu má 12,5 mil. Investiční portfolio máte rozložené 50% do dluhopisové složky a 50% do akciové složky. S velkou pravděpodobností výběr 4% ročně upravený o inflaci by vám měl stačit na 30let života.

 

Článek převzatý z blogu BRODIS INVEST SICAV.

 


Požehnané Vánoce 2023

Požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku!


Napsali o nás

Měl jsem tu čest popovídat si o investování z pohledu Bible s redaktorem Jaroslavem Krejčím z Deníku E15. Vznikl z toho vynikající článek, který najdete:

https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/byznys-v-souladu-s-virou-moravsky-investor-vydelava-podle-zasad-katolicke-cirkve-1397726

Více informací k FKI HODNOTA BRODIS INVEST najdete zde:

https://brodis.cz/hodnota/

 

 


Proč zkrachovala SVB bank

V pátek 10. 3. 2023 zkrachovala SVB bank. Americká Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), což je obdoba českého Fondu pojištění vkladů, převzala kontrolu nad kalifornskou bankou Silicon Valley Bank po jejím uzavření. Nařídil to kalifornský finanční regulátor. Proč zkrachovala SVB bank?

 

Silicon Valley Bank (SVB) je druhou největší bankou v historii USA, která zkrachovala od finanční krize 2008. Banka se sídlem v Santa Claře byla na konci loňského roku zařazena na 16. místo v USA s aktivy ve výši přibližně 209 miliard dolarů.

 

SVB rychle rostla (získala velké vklady hotovosti) a za získané peníze nakoupila i hodně dlouhodobých cenných papírů, aby získala nějaký výnos při nulových úrokových sazbách. Tzn. za krátkodobé zdroje, nakoupila dlouhodobé aktiva.

 

Díky růstu úrokových sazeb však tyto dlouhodobé aktiva ztratily hodnotu a při jejich prodeji banka dosáhla ztráty 1,8 mld dolarů. Banka chtěla emitovat kmenové akcie a prioritní konvertibilní akcie v hodnotě 2,25 mld dolarů, aby zaplnila svou finanční díru. Díky špatným podmínkám na trhu však tento kapitál nezískala.

 

Proč se to stalo a kde byla u SVB bank chyba?

 

Banka za krátkodobé zdroje nakoupila dlouhodobé aktiva, což jí způsobilo nesoulad ve splatnosti zdrojů a nakoupených aktiv. Při poklesu hodnoty těchto dlouhodobých aktiv se z toho stal neřešitelný problém. To vše tedy způsobili špatně řízená aktiva a pasiva banky. Porušili zlaté pravidlo financování.

 

V každém kurzu finančního řízení podniku se učí základní zlaté pravidlo financování (bilanční), které říká: dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek těmi krátkodobými. Protože pokud financujeme dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji, vystavujeme se riziku ztráty solventnosti. Nebudeme schopni zaplatit krátkodobé závazky, protože jsme je použili na financování dlouhodobých potřeb podniku.

 

Největšími akcionáři jsou Vanguard s 11,25% podílem, 8,05 % BlackRock a 4,25% State Street všechno pasívní indexoví investoři, kteří ponesou permanentní ztrátu kapitálu.

 

Nemusíme chodit daleko. U nás ARCA Capital nakupovala dlouhodobé aktiva za krátk. směnky a dluhopisy a když je nemohla přefinancovat zbankrotovala.

 

Krach se nejvíc dotkne start-upů a technologických firem, které měly u Silicon Valley banky uložené peníze z IPO, leverage buyoutu, Private equity transakcí …. na provoz a rozvoj svých firem o které nyní přišli.

 

Zajímavostí je, že 89% vkladů ve výši 175 mld USD nebyla ke konci 2022 pojištěno.

 

Základní problém SVB banky je, že krátkodobé depozita investovali do dlouhodobých cenných papírů. SVB byla špatně vedená banka, která zkrachovala. To se stává pořád.

 

Článek převzatý z www.brodis.cz

 


BETA neměří riziko investice

Investiční teorie říká, že beta měří riziko investice. Opak je pravdou. Warren Buffett v jeho článku o hodnotových investorech Superinvestoři z Graham-and-Doddsville říká:

„Není třeba dodávat, že naši investoři od Grahama a Dodda se nezabývají betou, modelem oceňování kapitálových aktiv ani kovariancí výnosů mezi cennými papíry. Tato témata je vůbec nezajímají. Ve skutečnosti by většina z nich měla problém tyto pojmy definovat. Investoři se jednoduše zaměřují na dvě proměnné: cenu a hodnotu.

Rád bych řekl jednu důležitou věc o riziku a odměně. Riziko a odměna spolu někdy pozitivně korelují. Kdyby mi někdo řekl: "Mám tady šestiranný bubínkáč a vsunul jsem do něj jeden náboj. Proč ho prostě jednou neroztočíš a nestřelíš? Když to přežiješ, dám ti milion dolarů." To je pravda. Odmítl bych - možná s tím, že milion dolarů je málo. Pak by mi mohl nabídnout 5 milionů dolarů za to, že zmáčknu spoušť dvakrát - tak to je pozitivní korelace mezi rizikem a odměnou!

U hodnotového investování je tomu přesně naopak. Pokud koupíte dolarovou bankovku za 60 centů, je to riskantnější, než když koupíte dolarovou bankovku za 40 centů, ale očekávaná odměna je v druhém případě větší. Čím větší je potenciál odměny v hodnotovém portfoliu, tím menší je riziko.

Jeden krátký příklad: Společnost Washington Post se v roce 1973 na trhu prodávala za 80 milionů dolarů. V té době, v ten den, jste mohli rozprodat jejich aktiva v hodnotě ne méně než 400 milionů dolarů. Společnost vlastnila Post, Newsweek a několik televizních stanic na velkých trzích. Stejné aktiva mají dnes hodnotu 2 miliardy dolarů (článek byl napsán v roce 1984), takže člověk, který by zaplatil 400 milionů dolarů, by nebyl blázen.

Pokud by nyní akcie klesly ještě více na cenu, která by činila 40 milionů dolarů namísto 80 milionů dolarů, její beta by byla větší. A pro lidi, kteří si myslí, že beta měří riziko, by se díky nižší ceně jevila jako rizikovější. Tohle je skutečně Alenka v říši divů. Nikdy jsem nedokázal přijít na to, proč je rizikovější koupit aktiva v hodnotě 400 milionů dolarů za 40 milionů dolarů než za 80 milionů dolarů. A ve skutečnosti, pokud kupujete skupinu takových cenných papírů a víte vůbec něco o oceňování podniků, není v podstatě žádné riziko koupit 400 milionů dolarů za 80 milionů dolarů, zejména pokud to uděláte tak, že koupíte deset hromádek po 40 milionech dolarů za 8 milionů dolarů. Protože těch 400 milionů dolarů nemáte v rukou, chcete si být jisti, že jste ve společnosti poctivých a přiměřeně kompetentních lidí, ale to není těžká práce.“


MENSURAM BONAM

Žádná investice není morálně neutrální; buď Boží království při správě majetku podporuje, nebo ho brzdí. To je hlavní myšlenka rozvedená v 46 stránkovém dokumentu nazvaném Mensuram Bonam (MB) – „dobrá míra“ s odkazem na evangelium Lk 6,38, který zveřejnila Papežská akademie společenských věd 25. Listopadu 2022.

MB je dílo, které se snaží vrhnout světlo evangelia a katolické sociální nauky na specifickou oblast ekonomiky a světa financí, kterou lze označit jako správu finančních aktiv nebo investování.

Dokument má být „startovním bodem“ a „výzvou k akci“. Nabízí investorům zásady a nástroje pro politiky založené na víře a plán pro jejich provádění.

Cílem této publikace je:

 1. tam, kde již existují investiční směrnice a kritéria, by měly být subjekty povzbuzovány, aby vytrvale systematicky začleňovaly katolickou sociální nauku do svých investičních politik a v případě potřeby je čas od času upravovaly.
 2. tam, kde takové směrnice dosud nebyly vytvořeny, poskytuje MB podnět a model/příklad, který má pomoci a povzbudit instituce k vytvoření jasných investičních politik začleněním katolické sociální nauky do jejich investičního procesu.

Návrhy tohoto dokumentu, čerpající z pokladů církevního učení, totiž hledají pomoc u každého člověka naší doby, ať už v Boha věří, nebo ho výslovně neuznává. Budou-li přijaty, podpoří v lidské rodině ostřejší vhled do jejího plného údělu, a tím ji povedou k tomu, aby utvářela svět více odpovídající nadřazené důstojnosti člověka, aby hledala univerzální a hlouběji zakořeněné bratrství a aby naléhavým úkolům naší doby čelila statečným a jednotným úsilím zrozeným z lásky.

MB čerpá z pramenů víry a využívá poznatky z Písma a katolické sociální nauky[i], aby měřitelně zvýšila schopnost investorů eticky uvažovat a morálně inovovat.

Sociální nauka Církve jde z hlediska morální odpovědnosti mnohem dál než všechny dosavadní principy sociálně odpovědného investování (SRI) a environmentálního, sociálního a podnikového řízení (ESG). V souladu s tím musí církev aktivně propagovat Sociální nauku Církve a její výhody při správě a řízení finančních aktiv. Etika rezonující s katolickou vírou je klíčová pro objektivní funkci investování.

Pro věřící investory je pohled na svět utvářený čísly a analýzami navždy neúplný. I krátké okamžiky v přítomnosti Písma nebo rychlé odkazy na učení Církve mohou milostí nebo moudrostí vyplnit tyto etické mezery v perspektivě nebo postupu.

Doufáme, že tento katolický pohled na investování v souladu s vírou bude zdrojem inspirace a vodítkem pro katolické instituce a věřící i pro ochotné posluchače všude na světě, protože navazuje na dobrou práci, kterou vykonali mnozí v církvi i naši bratři a sestry v jiných náboženských tradicích.

[i] Základními prameny jsou KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE a KOMPENDIUM SOCIÁLNÍ NAUKY CÍRKVE

převzato z: www.brodis.cz


Inflace a investice. Co dělat?

Co je inflace

„Včerejší zpráva o inflaci ukázala, že inflace zuří, takže nyní vidíte, jak inflace ničí vaše bohatství. To není žádné překvapení. V této době

 • vláda tiskne mnohem více peněz,
 • lidé dostávají mnohem více peněz a
 • to produkuje mnohem více nákupů, které produkují mnohem více inflace.

Někteří lidé se dopouštějí omylu, když si myslí, že bohatnou, protože vidí, jak jejich majetek roste v ceně, aniž by viděli, jak se jejich kupní síla snižuje. Nejvíce jsou poškozeni ti, kteří mají své peníze v hotovosti.“ Ray Dalio[1]

„Inflace je velmi závažné téma. Můžete tvrdit, že je to způsob, jakým demokracie umírají. Když v Latinské Americe umírá demokracie, inflace je toho velkou součástí. Je to tedy obrovské nebezpečí, jakmile obyvatelstvo zjistí, že si může odhlasovat peníze (zvolit si populistické politiky rozdávající peníze). Když to přeženete, hodně si zničíte civilizaci. A tak, samozřejmě, je to velké dlouhodobé nebezpečí.“ Charlie Munger[2]

Co tedy dělat

Jako první vás napadne spořící účet v bance, bohužel spoření vás od inflace neuchrání.[3] Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní /spořící účet. Prostředky vložené na takové účty jsou prakticky bez rizika (pojištěny státem) a jsou úročeny předem stanovenou úrokovou sazbou. Tak si říkáme jak je to dobré. Úroková sazba je však nižší než je inflace. Proto dlouhodobé spoření snižuje kupní silu vložených prostředků. Rizikem je znehodnocení úspor. Inflace nám znehodnotí hodnotu naspořených prostředků a v budoucnu si za ně koupíme méně, než kdybychom peníze utratili hned. Proto by spoření mělo být určeno jen pro splnění krátkodobých, maximálně střednědobých cílů.

Inflace jde porazit jen investováním. Investováním rozumíme nákup takových aktiv, která by se v čase měla zhodnotit. Je to však běh na dlouhou trať, jako když zasadíte strom, tak ten nevyroste za měsíc ani rok, protože burza nejsou rychlé peníze. Tak jak se hasicí přístroj kupuje před požárem, tak na inflaci se lze připravit dlouhodobým investováním. Je potřeba dát investici čas ať využije sílu složeného úroku[4].

Do jakých aktiv investovat

Především jsou to investice do sebe sama, svého podnikání a následně do majetku (nemovitosti, pozemky a akcie).

Řada lidí vidí v akciích jen papírek, nebo řádek v počítači. Koupí akcie se však stáváme zanedbatelnými spolumajiteli společnosti. Podniku, který je vlastníkem výrobních aktiv díky, kterým produkuje výrobky, prodejem těchto výrobků generuje peněžní prostředky a zisk. Tyto peněžní prostředky jsou dále investovány zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, najímání dalších pracovníků) nebo je rozdělen akcionářům ve formě dividendy, zpětném odkupu akcií.

Koupí podniku (akcií) kupujete hodnotu, která přináší nadhodnotu. Akcie výborné společnosti koupené za rozumnou cenu, vždy překonají výnosnost dluhopisů a zlata v dlouhodobém horizontu.

Na akcii si nelze sáhnout, tak jako na nemovitost, ale přesto je to hodnota.

Na co při investování nesmíme nikdy zapomenout

Úspěch v investování je však závislý na vzájemném vztahu mezi cenou a hodnotou a správném pohledu na pohyby kurzů na trzích. Warren Buffett říká:

„Cena je to co platíte a hodnoto to co dostáváte“.

Proto byste před každou investicí měli znát přibližnou hodnotu aktiva, které kupujete  a nákup uskutečnit jen když je hodnota aktiva vyšší než jeho cena. Hodnota se stanovuje jako současná hodnota budoucích peněžních příjmů získaná z tohoto aktiva. Koupě výborného aktiva (nemovitost, akcie) za vysokou cenu není dobrá investice.

Pokud se o investice nechcete starat. Můžete využít služeb nového fondu kvalifikovaných investorů:

HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV

Uchovat a zvýšit hodnotu bohatství, porazit v dlouhodobém investičním horizontu inflaci je cílem nového fondu kvalifikovaných investorů HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV. Strategie, jejímž základem je investice do akcií, které mají nižší cenu, než je hodnota dané společnosti, a to v ekonomicky nejrozvinutějších zemích světa, je dlouhodobě ověřená a funguje. Dle investičních zkušeností jsou zpravidla dlouhodobě akcie typem aktiv, které přináší nejvyšší výnos.

Přidanou hodnotou podfondu je investice do akcií společností s vysokým etickým kreditem. Do akcií firem, jež se žádným způsobem nepodílí na zbrojním průmyslu, průmyslu spojeném s návykovými látkami, vysoko úročených půjčkách, vykořisťování lidí v erotickém průmyslu ani na průmyslu založeném na neúctě k životu od početí do jeho přirozeného konce.

Jdeme svou vlastní cestou a účtujeme jediný poplatek ze zhodnocení u prémiových investičních tříd při dodržení investičního horizontu. V roce, kdy bude mít fond záporné zhodnocení, nejsou účtovány žádné poplatky a pracujeme pro vás zadarmo.

[1] On Inflation and Wealth (linkedin.com)

[2] Inflation can be ‘the way democracies die’: Charlie Munger (yahoo.com)

[3] Investiční chyba 7: Spořit na důchod je životní chyba – Umění investovat (umeniinvestovat.cz)

[4] Čas jsou peníze – Umění investovat (umeniinvestovat.cz)

 

Převzato z blogu:

Inflace a investice. Co dělat - Brodis.cz

 


Na ESG vydělají jen konzultanti a bankéři

Řada velkých správců aktiv oznámila svůj záměr snížit klasifikaci ESG fondů v celkové hodnotě nejméně 125 miliard dolarů. Mezi správce aktiv patří Amundi, BlackRock, DWS, HSBC AM, Axa, Invesco, NN Investment Partners, Pimco, Neuberger Berman, Robeco a Deka.

Tato oznámení následují po návrhu pokynů, které 18. listopadu zveřejnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) v rámci konzultace o názvech fondů používajících výrazy související s ESG nebo udržitelností.

Ohlasy z trhu: "Vypadá to, že nyní existuje tolik definic ESG, kolik je správců, bank a ratingových agentur." "Je zřejmé, že správci aktiv byli při výkladu pravidel liberální."

Jsou tedy tyto pravidla stanovitelná a přinášejí do byznysu něco více než jen byrokracii a dalších 20 stránek do výročních zpráv?

Damodaran s Cornellem (Valuing ESG: Doing Good or Sounding Good?) v tom mají jasno:

V mnoha kruzích je ESG prezentováno nejen jako přínosné pro společnost, ale také jako přínosné pro firmy a investory. Podle našeho názoru se však humbuk kolem ESG rozšířil tak, že předstihuje realitu, v tom co je, i v tom, co může přinést.

Potenciál vydělávat peníze na ESG učinil z konzultantů, bankéřů a investičních manažerů roztleskávače, kteří podporují ESG s tvrzeními o výnosech založenými na výzkumech, které jsou nejednoznačné, nepřesvědčivé, ne-li přímo rozporuplné. Důkazy jsou různorodé a lze je shrnout následovně:

 • Důkazy o tom, že společensky odpovědné firmy mají nižší diskontní sazby, a tím investoři očekávají nižší návratnost, je silnější než důkaz, že sociálně odpovědné firmy dosahují vyšších zisků nebo růstu. Je zřejmé, že existují firmy, které mají prospěch z toho, že jsou společensky odpovědné, ale stejně tak existují firmy, které nemají prospěch z toho, že jsou společensky odpovědné. Být společensky odpovědný vytváří náklady bez kompenzace přínosy. Říci firmám že společensky odpovědné chování přinese vyšší růst, zisky a hodnotu, je nepravdivá reklama. Kromě toho je mnoho úspěšných firem, které propagují ESG, z jiných důvodů.
 • Existují jednoznačnější důkazy o tom, že špatné podniky jsou trestány buď vyššími diskontními sazbami, nebo větším výskytem katastrof a šoků. Zastánci ESG mají mnohem silnější pozici, když říkají firmám, aby nebyly špatné, než když říkají firmám, aby byly dobré. Stručně řečeno, nákladná gesta veřejně obchodovaných společností, které se snaží vypadat "dobře", jsou zbytečná, a to jak z hlediska zlepšení výkonnosti, tak i v oblasti výnosů.
 • Důkazy o tom, že trhy zahrnují sociální odpovědnost do cen akcií, jsou slabé, s výjimkou společností, které jsou označovány za špatné firmy. Kromě toho existuje slabá vazba mezi ESG a provozní výkonností. Skutečnost, že trhy tuto vazbu nereflektují, by měl sloužit jako varování při uvádění ESG do praxe podnikovým manažerům.
 • Důkazy o tom, že investoři mohou generovat pozitivní nadměrné výnosy díky zaměření na ESG jsou slabé a neexistují žádné důkazy o tom, že by aktivní investování do ESG přinášelo lepší výsledky. Ani ty nejpříznivější důkazy o investování do ESG nedokážou vyřešit kauzální problém. Zdá se, že je stejně pravděpodobné, že úspěšné firmy přijmou plášť ESG jako že přijetí mantinelu ESG činí firmy úspěšnými.

Vůz ESG nabírá na rychlosti a získává stále více společností a investorů, ale podle našeho názoru, až bude vše řečeno a hotovo, bude utraceno mnoho peněz a jen pár lidí (konzultantů, odborníků na ESG, měřičů ESG) z toho bude profitovat, ale společnosti nebudou sociálně odpovědnější, než byly před vynalezením ESG.

Doufejme, že tato diskuse povede k moudrým politikám, které stanoví právní rámec, v němž budou společnosti působit. Se správným rámcem se korporace mohou opět soustředit na maximalizaci bohatství akcionářů.