MENSURAM BONAM

Žádná investice není morálně neutrální; buď Boží království při správě majetku podporuje, nebo ho brzdí. To je hlavní myšlenka rozvedená v 46 stránkovém dokumentu nazvaném Mensuram Bonam (MB) – „dobrá míra“ s odkazem na evangelium Lk 6,38, který zveřejnila Papežská akademie společenských věd 25. Listopadu 2022.

MB je dílo, které se snaží vrhnout světlo evangelia a katolické sociální nauky na specifickou oblast ekonomiky a světa financí, kterou lze označit jako správu finančních aktiv nebo investování.

Dokument má být „startovním bodem“ a „výzvou k akci“. Nabízí investorům zásady a nástroje pro politiky založené na víře a plán pro jejich provádění.

Cílem této publikace je:

  1. tam, kde již existují investiční směrnice a kritéria, by měly být subjekty povzbuzovány, aby vytrvale systematicky začleňovaly katolickou sociální nauku do svých investičních politik a v případě potřeby je čas od času upravovaly.
  2. tam, kde takové směrnice dosud nebyly vytvořeny, poskytuje MB podnět a model/příklad, který má pomoci a povzbudit instituce k vytvoření jasných investičních politik začleněním katolické sociální nauky do jejich investičního procesu.

Návrhy tohoto dokumentu, čerpající z pokladů církevního učení, totiž hledají pomoc u každého člověka naší doby, ať už v Boha věří, nebo ho výslovně neuznává. Budou-li přijaty, podpoří v lidské rodině ostřejší vhled do jejího plného údělu, a tím ji povedou k tomu, aby utvářela svět více odpovídající nadřazené důstojnosti člověka, aby hledala univerzální a hlouběji zakořeněné bratrství a aby naléhavým úkolům naší doby čelila statečným a jednotným úsilím zrozeným z lásky.

MB čerpá z pramenů víry a využívá poznatky z Písma a katolické sociální nauky[i], aby měřitelně zvýšila schopnost investorů eticky uvažovat a morálně inovovat.

Sociální nauka Církve jde z hlediska morální odpovědnosti mnohem dál než všechny dosavadní principy sociálně odpovědného investování (SRI) a environmentálního, sociálního a podnikového řízení (ESG). V souladu s tím musí církev aktivně propagovat Sociální nauku Církve a její výhody při správě a řízení finančních aktiv. Etika rezonující s katolickou vírou je klíčová pro objektivní funkci investování.

Pro věřící investory je pohled na svět utvářený čísly a analýzami navždy neúplný. I krátké okamžiky v přítomnosti Písma nebo rychlé odkazy na učení Církve mohou milostí nebo moudrostí vyplnit tyto etické mezery v perspektivě nebo postupu.

Doufáme, že tento katolický pohled na investování v souladu s vírou bude zdrojem inspirace a vodítkem pro katolické instituce a věřící i pro ochotné posluchače všude na světě, protože navazuje na dobrou práci, kterou vykonali mnozí v církvi i naši bratři a sestry v jiných náboženských tradicích.

[i] Základními prameny jsou KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE a KOMPENDIUM SOCIÁLNÍ NAUKY CÍRKVE

převzato z: www.brodis.cz