Kdo je kvalifikovaný investor?

4.3.2021 BRODIS FUND

Dle zákona č. 240/2013 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů v § 272 odst. 1 je kvalifikovaný investor:

 

A/ Finanční instituce a profesionální investoři

 

B/ osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň

 

  1. 125 000 EUR (nebo ekvivalent v Kč), nebo

 

  1. 1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.